In deze privacy policy geven we aan hoe wij om gaan met persoonsgegevens. Stal Wennekers is een paarden pensionstal. Van onze klanten vragen wij enkele persoonsgegevens.

De gegevens zijn:

  • NAW gegevens
  • Telefoonnummers
  • Email-adres

Doel
Deze gegevens gebruiken we voor:
Administratieve doeleinden
Informeren van onze klanten
Communicatie bij calamiteiten

Grondslag
De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst door het stallen van een paard bij ons. Voor de nieuwsbrief dient tevens een online formulier ingevuld te worden. 

Ontvangers gegevens
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de internetomgeving, het verzorgen van de (financiële) administratie en het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Opslag
Naast de telefoonnummers op de kantoortelefoon, slaan we de gegevens ook op in een lokale database op een computer. De computer staat in een afgesloten ruimte. De termijn van bewaren is zolang je klant bij ons blijft en daarna in de financiële administratie op
basis van wettelijke eisen. 

Privacyverklaring cameratoezicht
Om de eigendommen en veiligheid van onze klanten, bezoekers en medewerkers te beschermen, maakt Stal Wennekers in sommige  algemeen toegankelijke ruimtes gebruik van zichtbaar cameratoezicht. Door het maken van video opnames in het kader van toezicht,  verwerkt Stal Wennekers persoonsgegevens. In deze verklaring kunt u lezen wat wij met de opnames doen, hoe lang wij deze bewaren,  welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen. 

Gebruik en uitwisseling van gegevens
In geval incidenten of een vermoeden van strafbare feiten waarvan Stal Wennekers, haar klanten, bezoekers of medewerkers aangifte wil doen bij de politie, kunnen de videobeelden worden gebruikt ter identificatie van betrokkenen. De beelden kunnen daartoe ter beschikking worden gesteld aan politie ter ondersteuning van een aangifte van een strafbaar feit. In geval van een sportincident (bijvoorbeeld val van paard), kunnen de beelden gebruikt worden om de toedracht te achterhalen of ter ondersteuning bij de verdere afhandeling. De beelden kunnen daartoe ter beschikking worden gesteld aan hulpverleners. Stal Wennekers past geen gezichtsherkenning of andere methodieken toe waarmee personen op elektronische wijze te identificeren zijn. 

Rechten
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Vragen
Als je naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens
Organisatie: Stal Wennekers
Adres: Mr. Jac. Takkade 21
Postcode: 1432 CB
Plaats: Aalsmeer
Emailadres: info@stalwennekers.nl
Telefoon: 06 228 355 38